Forsikring - Tromsø Svømmeskole

Tromsø Svømmeskole
Gå til innhold

Hovedmeny:

Alle som deltar på kurs i regi av Tromsø Svømmeskole er forsikret ihht NSF´s kollektive ulykkesforsikring til og med det året de fyller 12 år.

Informasjon om forsikring for medlemmer som er 13 år og eldre.
Barn til og med 12 år som deltar i organisert aktivitet i regi av klubber er automatisk forsikret gjennom Norges Svømmeforbund. Forsikringen er dekket når kursavgiften er betalt.
Barn som er 13 år (fra og med 01.01. i kalenderåret) og voksne er ikke dekket av denne forsikringen. Det kan tegnes egen forsikring eller det kan løses lisens gjennom Norges Svømmeforbund.

For nærmere informasjon om lisens og forsikringsvilkår kan Norges Svømmeforbund kontaktes

NSF´s Kollektive ulykkesforsikring.
Norges Idrettsforbunds obligatoriske barneidrettsforsikring ble innført fra 1.1.97 for medlemmer av lag/særforbund tilsluttet NIF.

1 - Generelt   
For forsikringsavtalen gjelder vilkår for Idrettsforsikring og de generelle vilkår, så fremt disse ikke er fraveket i bestemmelsene nedenfor. Forsikringen gjelder fra 01.01.00, og omfatter barn opp til og med det året de fyller 12 år. Forsikringspremien betales av NIF.

2 - Hvem er forsikret  
a.Medlemmer av lag tilsluttet NIF. Disse er dekket opp til og med det året de fyller 12 år.  
b.Flyktninger/asylsøkere omfattes av dekningen for behandlingsutgifter, selv om de ikke er medlem av norsk folketrygd, under forutsetning av at de tilfredsstiller kravene i pkt.1  
c.Valgte/utpekte trenere og ledere samt oppnevnte dommere for de samme utøverne, når de trener, leder eller dømmer kamp/trening for medlemmer nevnt i pkt.2 a og b.  
d.Barn som ikke er medlem av lag/klubb som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi.

3 - Hva forsikringen gjelder  
  • Idrettsskade er skade på legemet som oppstår plutselig og uforutsett og som inntreffer i forsikringstiden i forbindelse med organisert idrettsutøvelse. Se pkt 4.  
  • Ulykkesskade er skade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre fysisk begivenhet - ulykkestilfelle - som inntreffer i forsikringstiden ved reise og opphold i forbindelse med organisert idrettsutøvelse. Se pkt 4.

4 - Hvor/når forsikringen gjelder
Forsikringen gjelder idrettsskade under idrettsøvelse organisert av lag, krets eller forbund tilsluttet NIF, nærmere bestemt:
  • Under konkurranser, stevner, trening og oppvisninger.
  • Under organisert trening trening på idrettsbane, i hall o.l.
  • Fellestrening utenfor bane/hall ledet av instruktør/trener/lagleder.
  • Trening utenfor bane/hall som naturlig inngår i et planlagt treningsprogram.

Forsikringen gjelder ulykkesskade under direkte reise til/fra idrettsutøvelse organisert av lag, krets eller forbund tilsluttet NIF enten deltakerne reiser samlet eller hver for seg. Forsikringen gjelder likevel ikke ulykkesskade der skadelidte kan kreve erstatning direkte fra skadevolder eller dennes forsikringsselskap. Forsikringen gjelder ulykkesskade ved opphold på konkurranse-/treningsstedet utenfor lagets hjemsted i forbindelse med idrettsutøvelse organisert av lag, krets eller forbund tilsluttet NIF. Forsikringen gjelder - dog høyst en uke før første, og tre dager etter siste konkurransedag.

 

Svømmeskoleansvarlig: Rita Kristoffersen Telefon: +4794438843 (kun SMS)
Postadresse: Soppsvingen 26, 9102 Kvaløysletta
Kontonr: 4750 11 02128
Organisasjonsnr: 989 511 823

Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen